Skip to main content
Logo print

Obowiązek informacyjny | Legrand Poland

Obowiązek informacyjny


I. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?
II. Jakie są podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych?
III. Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?
IV. Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?
V. Jakie inne prawa Ci przysługują? Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.
VI. Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?
VII. Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?
VIII. Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?
IX. Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?
X. Polityka Cookie

 

Szanowny Kliencie, 

w związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – RODO, chcemy poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych przez Legrand Polska sp. z o.o.
Naszą intencją zawsze było i jest, aby ochronę prywatności naszych Klientów traktować priorytetowo. W tym celu podejmujemy wszelkie konieczne organizacyjne i techniczne środki, aby przetwarzanie danych osobowych odpowiadało nie tylko wymogom prawnym, ale także odzwierciedlało najlepsze standardy w zakresie ochrony danych osobowych.
Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Legrand Polska sp. z o.o.

I.    Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Legrand Polska sp. z o.o. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich (57-200) przy ul. Waryńskiego 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142835, NIP: 887-000-02-06. Tel. (74) 816 23 00, e-mail: info@legrand.com.pl.

II.    Jakie są podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych?

W tabeli poniżej wskazano cele dla jakich przetwarzane są Twoje dane osobowe. 
W każdym przypadku Administrator dokłada starań, aby zakres przetwarzania Twoich danych osobowych był minimalny i adekwatny do wskazanych poniżej celów przetwarzania.

Podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych

LP. CEL PRZETWARZANIA PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA - W RELACJI DO CELU PRZETWARZANIA OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH LUB KRYTERIA ICH USTALANA - W RELACJI DO CELU PRZETWARZANIA
 1 Marketing bezpośredni produktów i usług Administratora inny  niż polegający na  przesyłaniu informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących. 
Przykładowo: karty rabatowe, upominki, programy lojalnościowe czy kartki świąteczne wysyłane na Twój adres korespondencyjny.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci  możliwości reklamy, promocji i oferowania produktów i usług. Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, o którym mowa w punkcie VII, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
 2 Przesyłanie - na podstawie Twojej zgody -  informacji handlowych o produktach i usługach Administratora lub ich Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Administratora, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, takich jak wiadomości tekstowe (SMS), wiadomości multimedialne (MMS) oraz poczta elektroniczna (e-mail). Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 10 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przetwarzanie danych osobowych za zgodą. Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od  ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
 3

Wykorzystywanie – na podstawie Twojej zgody - telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora lub jego Partnerów handlowych oferujących produkty i usługi powiązane z ofertą Administratora polegającego na bezpośrednim kontakcie telefonicznym.

Przykładowo:  rozmowy z konsultantem, Twoim doradcą lub ekspertem.

Art. 6 ust. 1 lit. a RODO w związku z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego -  przetwarzanie danych osobowych za zgodą. Od momentu uzyskania zgody do czasu jej cofnięcia, nie dłużej jednak niż przez okres pięciu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
 4 Rozliczanie efektów działań Partnerów handlowych Administratora w ramach oferowanych przez nich produktów i usług powiązanych z produktami i usługami Administratora. 
Przykładowo: rozliczenia współpracujących z Administratorem Dystrybutorów.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci  możliwości weryfikacji współpracy z partnerami biznesowymi. Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie VII, nie dłużej jednak niż przez okres trzech lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
 5 Analizy danych dla lepszego doboru usług i produktów do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych Klientach. 
Przykładowo: badań dotyczących Twojej oceny współpracy z Administratorem, jakości produktów i obsługi.
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO - uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości lepszego doboru usług do potrzeb Klientów, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowaniu wiedzy o Klientach. Od momentu zebrania danych do czasu wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w punkcie VII, nie dłużej jednak niż przez okres siedmiu lat od ostatniej aktywności użytkownika w związku z działaniami marketingowymi.
 6 Przeprowadzenie szkoleń, akcji, konkursów lub loterii o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym, których przebieg reguluje umowa lub regulamin.  Art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Od momentu zebrania danych w związku z planowanym szkoleniem, akcją, konkursem, loterią lub zawarciem umowy dotyczącej danego szkolenia, akcji, konkursu lub loterii, do czasu ich zakończenia lub rozstrzygnięcia.
 7 Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z działań o charakterze marketingowym, promocyjnym i reklamowym. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunków prawnych (w tym umów), oraz 2 miesiące od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili. 
 8 Rozliczenie należności publicznoprawnych (w tym podatków) związanych z działaniami marketingowymi, promocyjnymi i reklamowymi.  Art. 6 ust. 1 lit. c RODO z związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe -  przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.
 9 Archiwizowanie dla zabezpieczenia i przechowania dokumentów księgowych przez okresy wskazane przez Ustawę o rachunkowości. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 Ustawy o rachunkowości. Co do zasady przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
   10 Zawarcie i wykonywanie umowy handlowej, w tym kontakt w sprawie zawarcia umowy, odbioru produktów i usług oraz rozliczenia kosztów ich nabycia. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO -  przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Od momentu zebrania danych osobowych związanych z zawartą umową do czasu jej wykonania lub rozwiązania.
   11 Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z rękojmi sprzedanych produktów. art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacja naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie następuje przez okres, w jakim możliwe jest stwierdzenie wady rzeczy sprzedanej (co do zasady 2 lat od daty zakupu) oraz 10 lat w przypadku roszczeń na zasadach ogólnych, czas przewidziany na dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi (co do zasady 1 rok od dnia stwierdzenia wady) oraz czas potrzebny na rozpatrzenie tych roszczeń.
 12 W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami innymi niż związane z rękojmią rzeczy sprzedanej. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami. Okres przedawnienia roszczeń wynikających z łączących nas stosunku prawnych (w tym umów), oraz dodatkowych sześciu miesięcy od zakończenia tego okresu – w związku z możliwością zgłoszenia roszczenia w ostatniej chwili. 
 13

Rozliczenie należności publicznoprawnych (w tym podatków) związanych z procesem sprzedaży produktów i usług.

Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi nakładającymi obowiązki podatkowe -  przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Przetwarzanie przez okres potrzebny do wypełnienia obowiązku podatkowego i złożenia w tym zakresie odpowiednich deklaracji podatkowych oraz weryfikacji przez organy administracji skarbowej.


III.    Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych?


1.    W ramach realizacji naszych zadań i celów Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do różnych odbiorców danych osobowych, z którymi współpracujemy na co dzień. W tabeli poniżej przedstawiamy spis kategorii tych odbiorców.

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH OSOBOWYCH
1 partnerzy handlowi Administratora – firmy oferujące usługi i produkty towarzyszące dla usług Administratora oraz zajmujące się dystrybucją produktów i usług Administratora.
2 inne spółki powiązane z grupy Legrand realizujące dla Administratora usługi:
a.    wsparcia sprzedaży, 
b.    biurowe, 
c.    księgowe, 
d.    teleinformatyczne, 
e.    projektowe, 
f.    doradcze.
3 podmioty spoza grupy Legrand realizujące dla Administratora usługi wspierające procesy biznesowe, a w szczególności firmy:
a.    projektowe i budowlane,
b.    notarialne,
c.    świadczące usługi teleinformatyczne,
d.    ochroniarskie, świadczące dla Administratora usługi z zakresu ochrony osób i mienia,
e.    doradcze, w szczególności w zakresie obsługi prawnej lub finansowej,
f.    organizujące wydarzenia związane ze sprzedażą produktów i usług,
g.    wspierające marketing produktów i usług Administratora.


IV.    Kiedy przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych?

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które oparte jest na uzasadnionych interesach Administratora. Chodzi tu o wszystkie te cele przetwarzania wskazane w Tabeli  „Podstawy, cele i okresy przechowywania Twoich danych osobowych”, gdzie w kolumnie podstawy przetwarzania wskazano art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe opisane w wyżej wskazanych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych osobowych istnieją dla nas ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane osobowe będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W związku z powyższym prosimy Cię o uzasadnienie Twojego sprzeciwu tak, abyśmy mogli poznać Twoją szczególną sytuację i aby możliwe było nasze ustosunkowanie się do niej. 
 3. Dołożymy wszelkich starań, abyś jak najszybciej otrzymał informację o podjętych przez nas działaniach w związku z Twoim sprzeciwem, nie później niż w terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania. W szczególnych sytuacjach, gdy Twój sprzeciw będzie miał skomplikowany charakter, lub gdy będzie złożony razem z innymi żądaniami, zastrzegamy sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu o kolejne dwa miesiące. Zostaniesz o tym poinformowany w ciągu miesiąca od otrzymania przez nas Twojego żądania.
 4. Jeżeli Twój sprzeciw dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych we wskazanych wyżej celach na potrzeby marketingu bezpośredniego, zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie bez wnikania w zasadność Twojego sprzeciwu. W tej sytuacji, nie jest wymagane abyś uzasadniał swój sprzeciw. 
 5. Wykonanie Twojego prawa do sprzeciwu jest wolne od opłat. 
 6. Twój sprzeciw, możesz nam przedstawić:
  a.    wypełniając formularz na naszej stronie internetowej pod adresem: http://legrand.pl/pl/kontakt,
  b.    pisemnie na adres korespondencyjny:
         Legrand Polska sp. z o.o.
         ul. Domaniewska 48
         Warszawa 02-672,

  c.    przesyłając wiadomość na adres e-mail: recepcja@legrand.com.pl,
  d.    telefonicznie pod nr: (22) 549 23 30.
   

V.    Jakie inne prawa Ci przysługują?

Zgodnie z RODO, przysługują Ci określone prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora.

 1. Prawo dostępu do danych osobowych

  Prawo dostępu do danych osobowych polega na tym, że jesteś uprawniony do uzyskania od Administratora: 
  a.    potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Ciebie dotyczące, 
  b.    a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania kopii Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu oraz informacji o okolicznościach ich przetwarzania.
   
 2. Prawo do sprostowania danych osobowych

  Prawo do sprostowania danych osobowych polega na możliwości żądania przez Ciebie:
  a.    sprostowania nieprawidłowych (nieprawdziwych) danych osobowych;
  b.    uzupełnienia niekompletnych (niepełnych) danych osobowych.
  Żądając sprostowania powinieneś wykazać, ze dane osobowe Ciebie dotyczące są nieprawidłowe lub niekompletne.
  Brak sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych przez Administratora, uprawnia Cię do zwrócenia się do organu nadzorczego z wnioskiem o nakazanie Administratorowi zadośćuczynienia żądaniu.
   
 3. Prawo do usunięcia danych

  Prawo do usunięcia danych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) polega na możliwości żądania przez Ciebie, usunięcia danych osobowych przez Administratora, jeżeli:
  a.    Twoje dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  b.    cofniesz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej ich przetwarzania,
  c.    wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy ich przetwarzania lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  d.    Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  e.    Twoje dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator,
  f.    Twoje dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku, które nie ukończyło 16 lat.
  Masz też możliwości żądania, aby Administrator poinformował innych administratorów danych, którym przekazał Twoje dane osobowe, że żądasz, by również ci inni Administratorzy usunęli wszelkie łącza do Twoich danych osobowych i ich kopie.

  Usunięcie Twoich danych osobowych powinno polegać na ich zniszczeniu (lub nośników, na jakich się znajdują) lub takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie Twojej tożsamości (np. zaczernienie). 

  Prawo do bycia zapomnianym doznaje jednak wyjątków opisanych w RODO. Zgodnie z RODO prawo to nie ma zastosowania, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne między innymi do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, jak i do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
 4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych

  Ograniczenie przetwarzania polega na ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania. 
  Administrator jest zobowiązany do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w  następujących przypadkach:
  a.    gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych lub wniesiesz sprzeciw – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych osobowych lub rozpatrzyć sprzeciw; 
  b.    przetwarzanie będzie niezgodne z prawem, a Ty sprzeciwisz się usunięciu Twoich danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  c.    Administrator nie będzie już potrzebować Twoich danych osobowych do ustalonych przez niego celów przetwarzania, ale Ty uznasz, że są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
   
 5. Prawo do przenoszenia danych

  Prawo do przenoszenia danych polega na tym, że posiadasz uprawnienie do:
  a.    otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego;
  b.    przesłania Twoich danych osobowych innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). 
  Prawo do przenoszenia danych osobowych znajduje zastosowanie wtedy, gdy: 
  a.    ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz 
  b.    jeżeli dane osobowe pochodzą od Ciebie, 
  c.    a także przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, 
  d.    albo, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody.
   
 6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

  W każdym przypadku, gdy uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce takim organem będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

VI.    Kiedy przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych?

 1. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na podstawie Twojej zgody, masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę.
 2. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 
 3. Wycofać zgodę możesz:
  a.    wypełniając formularz na naszej stronie internetowej pod adresem: http://legrand.pl/pl/kontakt,
  b.    pisemnie na adres korespondencyjny:
  Legrand Polska sp. z o.o.
  ul. Domaniewska 48
  Warszawa 02-672,

  c.    przesyłając wiadomość na adres e-mail: recepcja@legrand.com.pl,
  d.    telefonicznie pod nr: (22) 549 23 30.

VII.    Jakie są przesłanki podania przez Ciebie nam Twoich danych osobowych i konsekwencje ich niepodania?

Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Jest tak szczególnie wtedy, gdy dane osobowe przekazujesz nam wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie. Niemniej w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe są nam potrzebne w celu zawarcia i wykonywania umowy, konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości zawarcia umowy. W szczególności dotyczy to umów związanych z nabywaniem naszych produktów i usług.

VIII.    Czy Twoje dane osobowe są przetwarzane przez nas w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

Decyzje, jakie podejmujemy wobec Twojej osoby, mogą opierać się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, Twoich danych osobowych. Analizujemy Twoją aktywność na naszej stronie internetowej. Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, dochodzi do automatycznego zapisywania informacji o tym jakie podstrony na niej odwiedzasz. Dzięki temu wiemy, które nasze usługi i produkty Cię interesują i możemy w przypadku kiedy wyraziłeś na to zgodę, kierować do Ciebie informacje jedynie o tych naszych produktach i usługach, którymi jesteś zainteresowany. W konsekwencji działania te prowadzimy w celu lepszego doboru usług i produktów do Twoich potrzeb, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi oraz  budowania wiedzy o naszych Klientach.

IX.    Jak możesz się z nami skontaktować w celu realizacji wszystkich Twoich praw?

 1. W celu realizacji swoich praw związanych z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, możesz się z nami skontaktować:
  a.    wypełniając formularz na naszej stronie internetowej pod adresem: http://legrand.pl/pl/kontakt,
  b.    pisemnie na adres korespondencyjny:
  Legrand Polska sp. z o.o.
  ul.Domaniewska 48
  Warszawa 02-672
  ,
  c.    przesyłając wiadomość na adres e-mail: recepcja@legrand.com.pl,
  d.    telefonicznie pod nr: (22) 549 23 30.
 2. Prowadzona komunikacja jest wolna od opłat. Jeżeli Twoje żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, Administrator może:
  a.    pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań; albo
  b.    odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

X.    Polityka cookies:

 1. Wykorzystanie plików cookies:
  Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka (cookies), które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Poprzez przeglądanie naszej strony internetowej, wyrażasz zgodę na zapisywanie plików cookie. Jeżeli nie zgadzasz się na zapisywanie plików cookie przez naszą stronę, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z użytkowania strony.
 2. Czym są pliki cookies? 
  Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie pliki, które mogą być przechowywane na Twoim komputerze (lub innym urządzeniu, takim jak smartphone lub tablet) podczas odwiedzania różnych stron internetowych (w tym naszej strony). Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej z której pochodzi, czas jego utworzenia, oraz ewentualnie dodatkowe parametry, które mogą być wykorzystane np. w celu wyświetlenia odpowiedniej strony. Zapis ciasteczek odbywa się bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, z której korzystasz. W jakim celu wykorzystujemy pliki cookie? Wykorzystujemy je, aby nasze strony internetowe były łatwiejsze w użytkowaniu i nawigacji. Korzystamy z nich także w celu zbierania anonimowych informacji na temat ruchu na naszej stronie, dzięki czemu możemy lepiej zrozumieć, jak odwiedzające naszą stronę osoby poruszają się po niej, które informacje są dla nich najciekawsze oraz jak trafiły na naszą stronę. Pozwala to nam możliwie najlepiej dopasowywać wygląd i treści strony do Twoich potrzeb i oczekiwań.